आर्थिक अवस्था

तोःङ्‍ला स्‍युबाक्‍याइ माःङ्‍बु सीउ जोगेन लेःगा पेःउकेलो ओःलाःम्‍ले साःजे थुङ्‍जे याःबु माःदाङगाराङ तीःङसाङ स्‍युबाक्‍या सीःङ्‍ला खेतीपाती पेःउए। ओःले रीःला ज्‍योर्केन जडीबुटीक्‍या ह्रुप चीःदी चोङदी डेबा जोउए। स्‍युबाक्‍या पुष माग बेलाला सीःङक्‍या जोजेला माःङबु लेःगा ओःङ्‍गोइ ओःसोङगारा ओःतेःकासु लोःङ्‍गोसस्‍तो मेःओङ एः। स्‍युबाक्‍याइ माःङबु च्‍योःङरा हे माइ न्‍याः चुउए ओःले तीबीरेःरे प्राःउ लाःबु, साकक्‍याङ चुउए। हेदी डेबा ओहङेन क्‍युःइ रूपला चुउए। ओःलाःम्‍ले ओःङक्‍योक डेबाइ राःङ्‍ला कोःगेन राःङ्‍सा क्‍युःक्‍या ङ्‍योःउए। एन्‍डाबारा माःइ, पाःलाङ राःक्‍याङ सोउए तोःतोःङला लुःक सोउके तिःङसाङदी लुःक सोजे पोःर्सी। लुःक सोसुना  पेःनपीःजाक्‍या ओःलाःम्‍ले राटी फोंस्‍योक थाउके। तीःङ्‍साङ माःइ पाःलाङ, फाएक राःबुक्‍या चीगरा सोउए। तीःङससाङदी स्‍युबाक्‍या तीवीरेःरे जागीरक्‍याङ साःगाला स्‍युःदी एः। स्‍यारा ‍स्‍यार्माक्‍या फीक्‍याला काःल्‍दी डेबा कमाइतिदी ओःङ्‍गोइ।  तीःङसाङ स्‍युबाक्‍याला साःजे थुङ्‍जे माःङबु तुःक्‍पु म्‍याः। स्‍युबाक्‍याइदी राःङ्‍गिइ साला सीःङ्‍सा खाङ्‍सा याबुर एः। ओःखोला काःन्‍डुले याःबुले प्रयोग पेःगेन्‍दी लाःती टेःम्‍बा म्‍याः। ओःसोङगारा सीःङ्‍लाःम्‍ले माःङबु खे तेमखुदी म्‍याः। स्‍युबाक्‍याइ राःङ्‍साःला एःक्‍ययोक डेबा टोःसा, बेपार ओःले स्‍वस्‍थ्‍यला लागानी पेःजे सेम मेःबे एः। ओःसोङ्‍गारा स्‍युबाक्‍या माःङ्‍बु टोःक्‍योक म्‍याः।

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.