पुरानो औजार


स्युबा जातिको केही प्रयोगका पुराना औजारहरु ।


 यस पृष्टमा तपाईले स्युबा जातिले प्रयोग गर्ने केही पुराना औजारका तसबिरहरू हेर्न सक्नु हुन्छ  । दाँया बाट (१)फीपी (२)खोर्लोक (३)पाःलस्या (४)हार्पे र योःङ