लेःगो

दीखो पृस्‍ठला स्‍युबा तामला आदारीत तागेन क्‍युःक्‍या ताखुउए। दीखो पृस्‍ठला स्‍युबा क्‍युःपाइ पेःगेन चीची लेःलामक्‍या राःङ्‍गीइ माउलीकताला राःङ्‍गीइ तामलारा ताखुउए।