Contact

ते वाःला ज्‍याक्‍योक फाराम प्रययोग पेःदी ङीःला लेःङ्‍गो ताङखुउए। ख्‍याइ प्रस्‍न टीःदी म्‍याः ओःले लेःन कोःजे सेम म्‍याःलाःना राःङगीइ मीःन इमेल ठेगाना मीःप्रुनाङ ओःङ्‍गोइ।

Target Image