टासी देलेक !

"स्युबा" जाम्‍बुलीङला ख्‍याक्‍याला स्‍वागत एः।

दीखो वेबसाइट नेपालगीइ रामेछाप जील्‍लाला एःक्‍योक स्‍युबा क्‍याइ जोक्‍योक “ स्‍युबा जाम्‍बुलीङ’’ स्‍युबाक्‍याइ बास्‍तबीक आवस्‍था, ताम, लुःक्‍सो, पेदाम लेःदाम ओःले ज्‍युगेन शैलीइ सजीइतीदी एः।
 

 

ङीः स्‍युबाक्‍याइबारेला सेगेन सेम एःलाःना ख्‍याक्‍याला ङीः दीखो साइटलाःम्‍ले ङीःइ थाम्‍जेर तामक्‍या जानकारी तेर्के।

श्रब्य दृष्य फोटो ग्यालरी आवाज