तेःसाइ अवस्था

स्‍युबाक्‍या नेपालगीइ माःङ्‍बुरा साला तेःकेन्‍दी पेःनाङ ताःसे माःङ्‍बु स्‍युबा तेःसा सा लाःती ङोःसेगेन सादी रामेछाप जील्‍लाइ ङाथाल गावीसा दुरागाउ, नामाडी, भुजी, रस्‍नालु ओःले सैपुला तेःकोइ। दीखो सा समुन्‍द्र लाःम्‍ले क्‍याः च्‍याप्केजे मीःजीक क्‍या ङीःस्‍यु च्‍युथुप थोला  एः।स्‍युबा युःलले साहार ओःले बोस जासा लेप्‍जेला घन्‍टा सीः ङा काङबाइ डोकोःउए। लाःलेइ सालेदी घन्‍टा ङी सुम डोसुनरा लेप्‍कोइ। ओःला उःला ङीःमारी टाःङमा कोःकेन क्‍युःक्‍या ज्‍योर्कोइ। स्‍युबा युःलला ताःसेथुप ङा थुपकीइ टोःसा चीगरा एः। ओःला लेपचेलाङ लाःलेइ साले घन्‍टा चीगथुप काङबाइ डोकोःउए। युलला वीकास माःकाल्‍क्‍योक सोङगारा खीमक्‍याङ थारीःङबु-थरीःङबुला जोदीएः, इसकुलाङ थामाला म्‍याः।  च्‍युथुपला टोःगाला डोकोःसीलाःना घन्‍टा सुम सीः काङबाइ डोकोःउए। ओःले माःङ्‍बु पीःजाक्‍या कोठा लेःन्‍दी तेःकुए। ओःखो सोङगारा युःलला तेःकेन स्‍युबाक्‍या माःङ्‍बु युःथुप टोःमाःखुक्‍योक इःङे।

माःङ्‍बु च्‍योःङ्‍रा स्‍युबाक्‍या तेःसाला राःङ्‍सा क्‍याःपाक्‍या तेःती म्‍याः। राःङगीइ क्‍युःपा चीगरा तेःकारा युःलला स्‍युबा ताम चीगरा लाःकोइ। तोःङ तोःङला स्‍युबाक्‍या ताबुला जादी डोगेन ओःङेन पेःउकें ताःसे थाम्‍जेरराःराइ ताबु सोजे पोःर्सीःङ्‍सी। तीःङ्‍साङ मीःक्‍या काङबाइ डोगेन ओःङेन पेःउए। क्‍युःक्‍या ख्‍योङ्‍जेला खेर्चेला मीःइ खुर्ती ख्‍योङकोःउए। तीःङसाम चाल्‍देरा डोसुना स्‍युबाक्‍या राःङ्‍सा जिल्‍लाक्‍या लमजुङ, गोर्खा, इलामक्‍यालाङ स्‍युबाक्या एः। ओःले सीन्‍धुपाल्चोककीइ तातोपानी, याःम्‍बु, भारतकीइ तोःर्चेलीङ, सीक्‍कीम, ओःले कालेङपुङक्‍यालाङ स्‍युबाक्‍या तेःकोइ।    

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.