शीछ्‍या अवस्था

स्‍युबा युःलक्‍याला टोःगेन लेःलामला माःङबुरा याःर्ला जाखुदीम्‍याः। स्‍युबा युःलगीइ थामाला टोःसा म्‍याःकाराङ ओःले टोःकों लाःकेन नावा म्‍याकाराङ माहङ्‍बु टोःक्‍योक मीःक्‍या म्‍याःक्‍योक। स्‍युबाइ पीःजाक्‍या लोः कुः च्‍यु माःकाल्‍थुप नेपाली ताम लाःमेसेएः। टोःसाला नेपालीले चीगरा टोःकोउए, ओःसोङ्‍गाराङाङ पीःजाक्‍या लोः कुः च्‍युमीःजीक चीगरा टोःगाला डोउए। 

स्‍युबाक्‍या तेःसा गावीसला माध्‍यमीक थुपकीइ  टोःसा येःनाङ स्‍युबा युःलला ताःरूङथुप  युःथुपकीइ टोःसा म्‍याः। चीगङीथाल युःलला सुमथाल टोःसा चीगरा एः। ओःला मेःन्‍दा ङा टुःक स्‍युबा टोगेन एः