ताङ्‍बुइ ताम लेःदाम

थाम्‍जेर भन्‍दा तोःङ्‍ला नेपाली सीउ जोगेन क्‍युःपा लाःती ङोःसेगेन दीखो क्‍युःपा सोङ्‍गारा स्‍युबा लाःक्‍योक लाःकोइ। सीगुउ लाःकेन छ्‍यामे तोःङ्‍बोइ फीकोक लाःम्‍ले सीउ जोक्‍योक सोङगारा स्‍युबा लाःकाला लेप्‍क्‍योक इःङे। स्‍युबाक्‍याङ पेः बर्माली, टीबीटेन नाःङगीइ क्‍युपाक्‍यारा इःङे। स्‍युबाक्‍या माःङ्‍बु टोःक्‍योक म्‍याःकाराङ दी क्‍युपाइ ङोःसी ओःले वीकास डोमाःखुक्‍योक थोङगोइ। स्‍युबाक्‍याइ इतीहास ताःरूङथुप तोर्ती म्‍याः।  स्‍युबाक्‍या थाम्‍जेर भन्‍दा सीन्‍दुपाल्‍चोककीइ लेःगो लाःसाले पावाले पेःदी रामेछापकी सीः ङा साक्‍याला टाःम्‍दी तेक्‍योक इःङे लाःती इबी मेःमेक्‍याइ लाःकोइ। यापेःदी लाःकोसुना स्‍युबाक्‍याला राःङ्‍सा क्‍युःपाक्‍याइ कागते लाःती दीखोनी सीउ राःरारा छ्‍युला लेप्‍मीःजीक स्‍युःउए लाःइ ङ्‍यापच्‍योक पेःदी लाःकाराम माःङ्‍बु स्‍युबाक्‍या राःङला स्‍युबा कागते माःलापपाइ क्‍युःपा चेःदी राःङ्‍सारा लाःतेरा डोगाराङ स्‍युबाक्‍या काःकाःला तेःकुबा लाःती माःछोर्क्‍योक इःङे ओःले तोर्तेरा काःल्‍क्‍योक इःङे। एःन्‍डालेरा लामजुङ, गोर्खा, इलामक्‍याल तेःकेन स्‍युबाक्याइ राःङगीइ क्‍युःपाइ मीन लुःक्‍पु, इस्‍याङा, ह्‍योल्‍मो लाती ज्‍याक्‍योक उदाहरणक्‍या थोङगोइ।