लु


दीखो पृष्टला ख्‍याक्‍याइ तामगीइ लुक्‍या कोःखुउए ।

गीत आफ्नै स्युबा समाजमा घटेका घटना, गोठालो जादाँ र ठट्यौली गर्दा गाईने गीतहरू ।

Thumbnail image