लु


दीखो पृष्टला ख्‍याक्‍याइ तामगीइ लुक्‍या कोःखुउए ।

गीत आफ्नै स्युबा समाजमा घटेका घटना, गोठालो जादाँ र ठट्यौली गर्दा गाईने गीतहरू ।

  • महिलाको पीडा (बिबी स्युबा, दुरागाउँ-२, रामेछाप)

  • दिदी बहिनी (कर्मा स्युबा, खोसमिरे-९, रामेछाप)

  • मामाको छोरी (नोर्पु स्युबा, दुरागाउँ-९, रामेछाप)

  • साथीलाई (नोर्पेन्डो स्युबा र सार्की स्युबा, दुरागाउँ-९, रामेछाप)

  • काठ्मान्डौ जाँदा (भैरे स्युबा, दुरागाउँ-९, रामेछाप)