पुरानो औजार


स्युबा जातिको केही प्रयोगका पुराना औजारहरु ।


 यस पृष्टमा तपाईले स्युबा जातिले प्रयोग गर्ने केही पुराना औजारका तसबिरहरू हेर्न सक्नु हुन्छ । दाँया बाट (१)फिपी (२)खोर्लोक (३)पालस्या (४)हाँर्पे र योङ