प्रतिवेदन

यस पृष्टमा स्युबा जातिले घरमा प्रयोग गर्ने सामाग्री र स्युबा गाउँमा भएका पाठ्साला सम्बन्धी स्युबा भाषामा आधारित प्रतिबेदन सुन्‍न सक्नु हुन्छ  ।

Thumbnail image